Velkajärjestely on viimesijaisin keino velattomuuteen

Lainanotto oikealla maksusuunnitelmalla on yleensä turvallinen tapa rahoittaa äkillisiä, odottamattomia menoja. Mutta mitä tehdä, jos elämä yllättää ja veloista ei selviäkään lainaehtojen mukaisesti? Tai jos lainoja on kertynyt useampi eikä nykyinen tulotilanne riitä maksuista selviämiseen?

Moni on varmasti kuullut lainojen yhteydessä sanan velkajärjestely. Yksityishenkilön velkajärjestely onkin tehokas tapa suorittaa lainanmaksu loppuun. Käytännössä velkajärjestely on maksuohjelma, jonka aikana velallinen maksaa lainansa vapautuen niistä lopullisesti maksuohjelman päätyttyä.

 

 

Velkajärjestelyä määrittää velkajärjestelylaki

Velkajärjestely on kuitenkin aina viimesijainen keino saattaa talous tasapainoon, silloin kun muut maksujärjestelyt eivät enää riitä. Ei ole täysin yksiselitteistä, kuka pääsee velkajärjestelyyn, sillä velkajärjestelylaki määrää järjestelyyn pääsemisen reunaehdot. Vapaalippua velkajärjestelyyn ei siis ole luvassa.

Jos kaikki keinot on kokeiltu, velkajärjestely voi kuitenkin auttaa tarvittaessa. Tämän blogin tarkoitus on avata, mitä velkajärjestelyyn hakeminen on, sekä selkiyttää, mitä velkajärjestelylaki hakijalta edellyttää.

Ulosotto velkajärjestely ja maksuhäiriömerkintä

Sana ulosotto aiheuttaa lainanhaltijalle usein pelonsekaisia tunteita. Suurin syy pelolle liittyy maksuhäiriömerkintään ja luottotietojen menettämiseen.

On totta, että maksuhäiriömerkintä tulee aina ulosottoon päätymisen myötä, mutta merkintä on väliaikainen, mikäli velat tulee hoidettua. Toisaalta ulosotto velkajärjestelyssä on miltei pakollinen, sillä yleensä yksityishenkilön velkajärjestely edellyttää, että lainanhaltija on pyrkinyt lainojen takaisinmaksuun, myös ulosoton kautta.

Maksukyvyttömyyttä seuraa maksuhäiriömerkintä

Vaikka ulosotto velkajärjestelyn alussa ei toteutuisi, se ei poista maksuhäiriömerkinnän välttämistä. Jos yksityishenkilön velkajärjestely hyväksytään, siitä tulee henkilön luottorekisteriin automaattisesti maksuhäiriömerkintä kunnes maksuohjelma on onnistuneesti suoritettu loppuun.

Velkajärjestely luottotiedot ja niiden menettäminen siis liittyy tavalla tai toisella prosessiin. Velkajärjestelyssä maksuhäiriömerkinnän rekisteröimisellä pyritään sitouttamaan velallinen maksuohjelman ajaksi siten, että uutta velkaa ei syntyisi.

Yksityishenkilön velkajärjestely maksuvara

Yksityishenkilön velkajärjestely maksuvara on käytännössä se osuus, jolla velkajärjestelyyn päässeen katsotaan olevan velvollinen maksamaan velkasummaa takaisin. Velkajärjestelyä laadittaessa velallisen taloustilanne kartoitetaan alussa perinpohjaisesti ja selvityksessä käydään tarkasti läpi henkilön tulot sekä elinkustannukset.

Yksityishenkilön velkajärjestely maksuvara laskelmassa huomioidaan ainoastaan välttämättömät elinkustannukset. Maksuvara on nettotuloista jäljelle jäävä osuus, eli tulojen ja elinkustannusten välinen erotus. Tällä summalla velallisen katsotaan maksavan velkaansa takaisin.

 • Huom! Velallinen voi myös itse ehdottaa velkajärjestely maksuohjelmaa tai sen selvittäjää.

Velkajärjestelyyn hakeminen

Velkajärjestelyyn hakeminen tulisi olla aina viimeinen vaihtoehto velkojen takaisinmaksun varmistamiseksi. Ennen kuin päätät kokeilla velkajärjestelyyn pääsyä, on hyvä selvittää, mitä velkajärjestelyyn hakeminen yleensä edellyttää:

 • Velallisen tilanne on muuttumaton
 • Maksukyvyn heikentyminen ei ole itseaiheutettua
 • Velallisen tulojen suhde velan määrään on kohtuuton
 • Velallinen on neuvotellut velkojen maksamisesta velanmyöntäjien kanssa
 • Velallinen on kokeillut muita keinoja velkojen järjestelemiseksi

Vaikka velkajärjestelyä ohjaa velkajärjestelylaki, järjestelmään pääsy käsitellään aina tapauskohtaisesti. Edellä mainitut edellytykset ei siis suoraan kerro, voiko yksittäinen velallinen päästä velkajärjestelyn piiriin.

Vapaaehtoinen velkajärjestely

Vapaaehtoinen velkajärjestely tai velkasovinto on yksi mahdollinen vaihtoehto ennen varsinaiseen velkajärjestelyyn hakeutumista. Vapaaehtoinen velkajärjestely ei ole sama kuin käräjäoikeuden kautta tehty velkajärjestely, mutta velkasovintoon päätyminen edellyttää yleensä myös velallisen aiemman pyrkimyksen järjestää velkansa muilla keinoin.

Yleensä vapaaehtoinen velkajärjestely ja siihen päätyminen tarkoittaa, että velallisella on maksamattomia lainoja usealle eri taholle. Vapaaehtoista velkajärjestelyä voi hakea velkaneuvonnan kautta. Velkaneuvonta kartoittaa velkojien suostumuksen sovintoon ja velkojat hyväksyvät sopimuksen virallisen velkajärjestelyn tavoin, mikäli katsovat hakijan täyttävän velkajärjestelylain edellyttämät riittävät ehdot.

Vapaaehtoinen velkajärjestely – järjestelylainat

Vapaaehtoinen velkajärjestely on mahdollinen Takuusäätiön ja kunnan sosiaalisen luoton avulla. Nämä takaavat, että velkajärjestely lainalla toteutuu turvallisesti, kulujen pienentyessä.

Takuusäätiö takaa pankkilainan, jolla aiemmat lainat maksetaan kokonaisuudessaan, sosiaalinen luotto antaa lainoja varten luottoa. Kumpikaan vaihtoehdoista ei varsinaisesti vähennä itse lainan määrää, mutta kulujen hallinta helpottaa lainan yhdistyessä yhdeksi takaisinmaksettavaksi lainaksi.

Lainojen uudelleenjärjestely voi auttaa

Ennen velkajärjestelyn hakeutumista voi myös kartoittaa pankkien ja rahoituslaitosten yhdistelylainat. Yhdistelmälaina on niin ikään järjestelylaina, jossa useammat pienet lainat yhdistetään yhden lainan alle kulujen vähentämiseksi. Osassa pankkien järjestelylainoista voi käyttää omaisuutta vakuutena.

Kaikissa järjestelylainoissa sitoutunut takaisinmaksu on onnistumisen avain. Uutta lainanottoa tulee välttää. Mikäli haluat varmistaa vapaaehtoisen velkajärjestelyn onnistumisen, voit hakea itsellesi vapaaehtoista lainakieltoa, joka merkataan luottorekisteriin.

Velkajärjestelyhakemus

Jos velallinen päätyy hakemaan velkajärjestelyyn, velkajärjestelyhakemus käsitellään ensisijaisesti oman kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa, jonne se tulee toimittaa. Lomakkeen voi hakea käräjäoikeuden kansliasta.

Velkajärjestelyhakemus tulee tehdä aina kirjallisena ja se laaditaan tarkkojen säännösten sekä ohjeiden mukaisesti. Viralliset ohjeet on oikeusministeriön vahvistamat.

Velkajärjestelyhakemuksen perustiedot sisältävät velallisen:

 • Asuinpaikkatiedot
 • Koulutuksen
 • Ammatin
 • Työsuhde/elinkeinotoiminta
 • Varallisuus (esimerkiksi omistusasunto)
 • Perhesuhteet

Oikeusministerin ohjeistusta tulee seurata tarkkaan ja perustietojen lisäksi hakemukseen tulee liittää kaikki olennaiset tiedot, joilla yksityishenkilön velkajärjestely maksuvara voidaan kokonaisuutena huomioida.

Jos kaipaat tukea hakemuksen laatimisessa, kunnan talous- ja velkaneuvonnan asiantuntijat auttavat hakemuksen täyttämisessä ja kuinka siihen tulee valmistautua.

Velkajärjestely suojaosuus

Velkajärjestely suojaosuus ei ole lain mukaan määritelty euromääräinen summa kuten ulosoton suojaosuus, jonka voi laskurilla laskea. Velkajärjestelyn suojaosuus on yleisesti huomioitava maksuvara, ja siihen sisältyy tiettyjä yhteneväisiä osa-alueita, jota tarkastellaan välttämättömien elinkustannusten perusteella.

Henkilökohtainen velkajärjestely, ja siihen liittyvät välttämättömät menot:

 • Vuokra
 • Sähkö/vesi
 • Ruoka
 • Vaatteet
 • Elatusmaksut

Edellä listattujen elinkustannusten lisäksi maksukykyä tarkastellaan yksilöllinen tilanne huomioiden, mikä tarkoittaa, että velkajärjestely suojaosuus on osin joustava.

Kuka pääsee velkajärjestelyyn

Velkajärjestelyyn pääsy on aina tapauskohtaista, mutta velkajärjestelylaki asettaa tiettyjä ehtoja, jotka voivat kumota järjestelyyn pääsyn. Se, kauanko kestää päästä velkajärjestelyyn, riippuu monesta tekijästä, mutta yleisesti velkajärjestely käsittelyaika tuomioistuimessa kestää useamman kuukauden.

Velkajärjestely käsittelyaika

Velkajärjestely käsittelyaika sisältää tuomioistuimen selvityksen velkajärjestelyn esteistä ja toisaalta mahdollisuuksista sen onnistuneeseen toteuttamiseen. Hyväksytyn päätöksen pohjalta laaditaan velkajärjestelmä maksuohjelma, jonka velkojat hyväksyvät. Velkojilla on oikeus lisätä omat ehdotuksensa ohjelmaan.

Yksityishenkilön velkajärjestely

Yksityishenkilön hyväksyminen velkajärjestelyyn yleensä edellyttää hakijan maksuvaikeuksien johtuvan hakijasta riippumattomista syistä, mutta lopulta, kuka pääsee velkajärjestelyyn, selviää viime kädessä hakemalla. Perusteita velkajärjestelyyn pääsylle voi muun muassa olla:

 • Velallisen työttömyys
 • Terveydelliset syyt
 • Työkyvyn menettäminen

Velkajärjestelyn jälkeen

Velkajärjestelyn jälkeen velallinen on vapaa kaikista veloistaan, se kuinka nopeasti tämä tapahtuu, riippuu maksuohjelman pituudesta. Velkajärjestely kesto katsotaan yksilön tilanteen ja maksukyvyn mukaan. Keskimäärin maksuohjelman kesto on 1–3 vuotta, mutta se voi olla pidempikin.

Pidemmät, 5–10 vuoden, maksuohjelmat edellyttää yleensä tarkoin arvioituja perusteita. Pidempi maksuohjelma laaditaan esimerkiksi, jos velkajärjestelyyn hakeutuvalla on omistusasunto, josta ei haluta luopua, tai jos henkilön maksukyvylle on joku painava este, kuten pitkäaikaistyöttömyys tai -sairaus.

 • Velkajärjestelyn jälkeen mahdolliset ylijääneet velat annetaan anteeksi.

Velat eivät varsinaisesti vanhene velkajärjestelyssä vaan velkojan hyväksyessä velallisen maksuohjelman, se samalla hyväksyy mahdolliset maksamatta jäävät velat. Tämä on hyvien velkakäytäntöjen mukaista, sillä velaton yhteiskunnan jäsen on kaikkien osapuolten etu.

Toisaalta velkojat saavat velkajärjestelyn kautta tehokkaammin velkaeränsä takaisin kuin että velallinen jättäisi kokonaan erät maksamatta tai ulosoton varaan.

Tartu toimeen ja selvitä mahdollisuutesi velkojen järjestelyyn viipymättä

Taloudellisesti epävarmoina aikoina moni velallinen joutuu kamppailemaan velkojensa kanssa, mutta haasteiden edessä ei missään nimessä tule jäädä odottamaan. Mitä nopeammin lähdet etsimään keinoja, sitä todennäköisemmin saat taloutesi kuntoon ilman isoja vahinkoja.

 • Muista! Lainajärjestelyihin on saatavilla tukea ja apua.

Mikäli olet kokeillut järjestää lainojen maksua sopimalla uuden maksuohjelman suoraan velkojan kanssa ja kartoittanut muut mahdolliset lainajärjestelyt, velkajärjestely voi olla ainoa vaihtoehtosi.

Älä siis epäröi vaan toimi taloutesi parhaaksi jo tänään.

Usein kysytyt kysymykset

Miten voi päästä velkajärjestelyyn?
Velkajärjestelyä haetaan jättämällä velkajärjestelyhakemus velallisen kotipaikan käräjäoikeuteen. Ennen hakemuksen jättämistä on velallisen selvitettävä velkojien kanssa mahdollisuudesta päästä sovintoratkaisuun.
Palaavatko luottotiedot velkajärjestelyn jälkeen?
Maksukyvyttömyydestä aiheutunut maksuhäiriömerkintä poistuu noin kuukauden kuluttua velkajärjestelyn maksuohjelman päättymisestä.