Huomioi ylityökorvaus oikeuksiasi ja budjettiasi koskien

Ylityökorvaus on korvaus, jota maksetaan normaalin työajan ylittävästä työstä. Ylityökorvaus on työaikalaissa säädetty ja sitä ohjaavat myös eri alojen työehtosopimukset.

Ylityökorvaus sekä siihen liittyvät lait ja säädökset turvaavat työntekijän oikeuksia. Työnantajan on huolehdittava, että työn teettäminen tapahtuu näiden lakien ja säädösten puitteissa. Myös työntekijän on tärkeä olla tietoinen, kuinka ylityökorvaus ja siihen liittyvät rajaukset on määritelty.

Ylityökorvaus koskee kaikkia työaikamuotoja ja sen laskentaa sovelletaan eri tavoin riippuen työaikamallista. Ylityökorvaus voidaan myös toteuttaa eri tavoilla, vapaa-ajan tai rahallisen korvauksen muodossa.

Tutustu mitä ylityökorvaus pitää sisällään, jotta voit seurata oikeuksiasi, mutta myös hoitaa taloutta budjettiasi tarkasti seuraten ja ennakoiden.

 

 

Työaikapankki on joustava talletusjärjestelmä

Työaikapankki on talletusjärjestelmä, jota voidaan käyttää työntekijän kerryttämän työajan, vapaiden tai muiden etuuksien säilyttämiseen. Käytännössä työaikapankki toimii siten, että työntekijän tekemä ylityö voidaan tallettaa pankkiin ja se voidaan myöhemmin käyttää vapaana.

Työaikapankki, edut:

 • Työntekijä saa joustoa työn ja vapaa-ajan sovittamiseen.
 • Työnantaja saa joustoa kiire- ja hiljaisempien aikojen tasapainottamiseen.

Työaikapankki ja siihen talletettavat etuudet tulee aina olla laadittu sopimuksella, joista ilmenee työajan tallettamiseen ja käyttöön liittyvät yksityiskohdat. Pääsääntöisesti työaikapankki toimii työajan säilyttäjänä, jolloin se on yleensä myös käytettävä vapaina, poikkeustapauksissa talletettu ylityö voidaan maksaa rahana.

 • Huom.! Työntekijän käyttäessä työaikapankkiin säästettyjä vapaita, vapaa maksetaan työntekijälle aina sillä hetkellä voimassa olevan palkkauksen mukaisesti.

Ylityö ja vuoronvaihtokielto turvaavat työntekijän asemaa

Ylityö ja vuoronvaihtokielto ovat käsitteitä, jotka käytännössä suojaavat työntekijää. Käytännössä kielto estää työnantajaa tekemästä äkillisiä, viime hetken muutoksia, jotka heikentävät työntekijän ajankäytön suunnittelua.

Toisaalta ylityö ja vuoronvaihtokielto varmistaa, että mikäli työnantajalla on tarve teetättää äkillisiä työtunteja työntekijällä, tulee hänen maksaa teetetystä työstä asianmukaisia ylityökorvauksia.

Lue myös aiheesta: Lomaraha

Työaikalaki ylityö

Ylityö on laissa määrätyn työn enimmäismäärän ylittävä osuus. Ylityö on työaikalaissa määritelty ja sen tärkeimmät määräykset koskevat niin työnantajaa kuin työntekijää.

Työaikalaki ylityöstä:

 • Ylityö ja sen tekeminen vaatii aina työnantajan suostumuksesta tai aloitteesta.
 • Ylityö ei ole velvoite eli työntekijällä tulee olla oikeus kieltäytyä siitä.

Sallittu enimmäistyöaika koskee kaikkia työaikamalleja kuten säännöllistä tai liukuvaa työaikaa sekä joustotyöaikaa. Lisäksi enimmäistyöaika sisältää kaikki työtunnit, olivatpa ne sitten säännöllistä työaikaa, lisätyötä tai ylityötä.

Yleinen työaika koskee työaikaa, jolloin työntekijä on velvoitettu työntekoon ja jolloin hän on myös velvollinen olemaan työnantajan käytettävissä, työpaikalla tai sovitusti sen ulkopuolella. Yleisin työaika on niin sanottu säännöllinen työaika eli yleistyöaika, ja se on työaikalaissa rajattu 40 tuntiin / viikko ja 8 tuntia / päivä.

Useimmissa työehtosopimuksissa yleistyöaika on rajattu 37,5 tuntiin / viikko ja tunnit voidaan työnantajan puolelta sopia joustavasti, kuitenkin siten, että sallittu viikko- tai kuukausityöaika ei saa ylittyä.

Viikoittainen ylityö

Viikoittainen ylityö jaksottuu niille viikon päiville, jotka jäävät säännöllisten työpäivien ulkopuolelle, yleensä viikonloppuisin. Eli jos teet 37,5 h työviikkoa maanantaista perjantaihin, viikoittainen ylityö kertyy joko lauantaina tai sunnuntaina.

Viikoittainen ylityö korvataan :

 • 8 ensimmäistä tuntia korvataan 50 % korotuksella.
 • 8 tuntia ylittävät tunnit korvataan 100 % korotuksella.

Entä lisätyö ja ylityö, mikä ero näillä on?

 • Lisätyö koskee pääsääntöisesti osa-aikaista työntekijää, jolla ei lain mukaiset tuntimääräykset täyty muutenkaan.
 • Jos työtunnit eivät viikon aikana ole kertyneet normaalin työajan puitteissa työtunnit säännöllisiin tunteihin saakka lasketaan lisätyönä. Lisätyö maksetaan yleensä normaalin palkanmaksun mukaan.

Viikoittainen ylityö kuten lauantai ylityö maksetaan 50 % korotuksella. Jos siis teet lauantai ylityö vuoron saat palkkasi 1,5 kertaisena.

 • Huom.! Perättäisten työpäivien enimmäismäärää ei ole laissa määritelty, mutta työnantajan on varmistettava, että työntekijällä on mahdollisuus vähintään 35 h yhtäjaksoiseen lepoon viikossa.

Katso: Hae lainaa

Vuorokautinen ylityö

Vuorokautinen ylityö kattaa kaikki tunnit, jotka työntekijä tekee säännöllisen työajan lisäksi saman vuorokauden sisällä. Vuorokautinen ylityö ja siitä maksettavat korvaukset jakautuvat kahteen osaan:

 • Vuorokautinen ylityö maksetaan 50 % korotuksella 2 ensimmäiseltä ylityötunnilta.
 • Vuorokautinen ylityö maksetaan 100 % korotuksella 2 tunnin ylittäviltä ylityötunneilta.

Ylityö maksimi on vuodessa 250 h ja se jakautuu siten, että 4 kk jaksolla ylityö maksimi on enintään 138 h. Kokonaistyöaika on sen sijaan termi, jota käytetään työajasta, joka kattaa kaikki työtunnit yhteen laskettuna:

Kokonaistyöaika ja sitä koskevat säädökset on pääpiirteittäin säädetty työaikalaissa, mutta erilliset työehtosopimukset voivat hienosäätää sitä esimerkiksi viikoittaisten ylityötuntien maksimimäärien suhteen.

Kokonaistyöaika on sovellettavissa seuraaviin työaikamuotoihin:

 • Säännöllinen
 • Liukuva
 • Joustava
 • Jaksottainen

Sunnuntai ylityökorvaus

Sunnuntai säännöllisessä työajassa on määrätty maksettavaksi ylimääräisen 100 % korvauksella eli sunnuntaina työskentelevä saa pyhänä työskentelystä tuplapalkan.

Sunnuntai ylityö on työtä, joka tapahtuu viikoittaisen säännöllisen työajan päälle. Päivittäinen työaika säännöllisessä työajassa on 8 tuntia ja tuntimäärä koskee myös sunnuntaita.

Jos teet sunnuntaina ylityötunteja tai ylimääräisen vuoron, sunnuntai ylityökorvaus maksetaan viikoittaisen ylityön mukaan, jolloin kahdeksalta ensimmäiseltä ylityötunnilta maksetaan 50 % korvaus ja seuraavilta tunneilta korvaus on 100 %.

Sunnuntai ylityökorvaus, esimerkki 8 h tunnin ylityövuorosta:

Jos säännöllisen työn peruspalkka on 14, 40 € / h, sunnuntain palkka maksetaan:

14, 40 € x 8 (peruspalkka) = 115, 20 €
+ 100 % sunnuntai korvaus = 115, 20 €
+ 50 % sunnuntai ylityökorvaus = 57, 60 €
= 288 €

Katso myös: Hae luottokorttia

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on ylityö?

Ylityöksi lasketaan työ, joka ylittää työaikalaissa tarkoitetun säännöllisen työajan enimmäismäärän. Normaalin työajan ylittävä työ on ylityötä vain, jos sitä tehdään työnantajan aloitteesta ja hyväksynnällä.

Paljonko on ylityökorvaus?

Vuorokautisesta ylityöstä on kahdelta ensimmäiseltä ylityötunnilta maksettava 50 prosentilla korotettua palkkaa ja näitä seuraavilta ylityötunneilta 100 prosentilla korotettua palkkaa. Viikoittaisesta ylityöstä taas on maksettava 50% korotettua palkkaa.