Huijauspuheluita ja tekstiviestejä on soitettu nimissämme toukokuussa - huomioi vuorovaikutuksesi ja tarkista yhteydenotot viralliseen asiakaspalveluumme.

Pääomatulo – mitä on pääomatulo ja miten sitä verotetaan

Pääomatulo on tuloa, joka kertyy pääasiassa omaisuuden, kuten osakkeiden, kiinteistöjen tai sijoitusrahastojen omistamisesta. Näitä tuloja voivat olla esimerkiksi osinkotulot, vuokratulot ja arvopaperien myyntivoitot.

Pääomatulojen verotus saattaa vaihdella poliittisten päätösten mukaan ja riippua monista tekijöistä, kuten sijoituksen tyypistä, omistusajasta ja mahdollisista verovähennyksistä. Suomessa pääomatulot verotetaan eri tavalla kuin ansiotulot, ja niitä voidaan verottaa erilaisilla veroasteilla tai -prosenteilla.

 

 

Mikä on pääomatulo

Pääomatulo on omaisuutta koskevan pääoman tuottamisesta tai sijoittamisesta syntynyttä tuloa. Pääomatulot eroavat ansio- eli työtuloista, jotka puolestaan tulevat työskentelystä tai ammatillisesta toiminnasta. Mikä on pääomatulo käytännössä ja mistä se yleensä syntyy? Pääomatulo voi olla:

  • Osinkoja
  • Korkotuottoja
  • Vuokratuloja
  • Tuloja arvopaperikaupasta

Pääomatuloksi katsotaan myös lahjana ja perintönä saadut tulot sekä erilaiset palkkioina ja korvauksina saadut tulot, mutta niitä koskeva lainsäädäntö on yleensä hieman eri tavalla säädetty perinteisiin pääomana verotettaviin tuloihin nähden.

Pääomatulo verotus

Pääomatuloihin sovelletaan erilaisia verosääntöjä kuin ansioihin. Suomessa pääomatuloveroprosentti perustuu sitä koskevaan pääomatuloverolakiin.

Pääomatuloveroprosentti määräytyy pääomaa kerryttävän toimen mukaan. Pääasialliset lähteet, joita käsittää:

Pääomatulo verotus: Osinkotulot

Osinkotuloista maksetaan veroa 30 % lähdevero, joka pidätetään suoraan osingon maksajan toimesta. Osingot sisällytetään myös verovelvollisen henkilökohtaiseen verotukseen, mutta osingosta on mahdollista saada osittainen verovapaus tietyissä tapauksissa.

Pääomatulo verotus: korko- ja vuokratulot

Korko- ja vuokratuloista maksetaan veroa normaalin progressiivisen tuloverotuksen mukaisesti.

Pääomatulo verotus: arvopaperien myyntivoitot

Arvopaperien myyntivoittojen verotus vaihtelee omaisuuden luonteen ja omistusajan mukaan. Veroprosentti voi olla lisäksi joko 30 % tai 34 % riippuen myyntivoiton suuruudesta. Mikäli voiton kokonaissumma jää alle 1000 €, myyntivoitot ovat 0 %.

Pääomatulo verotus: kiinteistöjen myyntivoitot

Kiinteistöjen myyntivoitot ovat yleensä verollisia. Jos kiinteistö on ollut omistuksessa ja omistaja on asunut siinä vähintään 2 vuotta, myyntivoitot ovat verovapaita. Lyhyemmällä omistusajalla myyntivoitoista maksetaan veroa 30 % tai 34 % riippuen voiton suuruudesta.

On tärkeää huomioida, että verosäännökset saattavat muuttua, joten on suositeltavaa tarkistaa aina ajantasainen tieto pääomatuloa koskevasta verotuksesta virallisista lähteistä tai veroneuvojalta. Lisäksi kannattaa huomioida se, milloin tulovero maksetaan. Osasta pääomatuloista saatetaan periä veroa vasta kun niitä realisoidaan, esimerkiksi voitolla myydyistä arvopapereista.

Lue aiheesta: Palkka

Mikä on tulovero – ansio- ja pääomatulo

Tulovero kattaa sekä ansiotöistä kertyneet että pääomasta kertyneet verot, myös sijoittajat maksavat tuloveroa. Tuloveroa peritään toisin sanoen yksityisien veronmaksajien lisäksi yrityksiltä, ja se on veroa, jolla ylläpidetään valtion laitoksia ja järjestelmää, joka palvelee kansalaisia, eli tuloveron maksajia.

Mutta mikä on tulovero käytännössä ja miten verotus määräytyy?

  • Ansiotöistä verotus perustuu aiempiin tuloihisi tai itse antamaasi tuloarvioon.
  • Pääomatulovero toimii samalla periaatteella siten, että kaikki pääomasta saadut tuotot summataan yhteen ja vero lasketaan sen mukaan.

Vuoden lopussa saatavasta verotuspäätöksestä näkee koko verovuoden ansiot ja tulot, ja niihin on mahdollista tehdä korjauksia. Pääomatuloa saavalla verotettavasta summasta vähennetään ansiotulon tapaan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuvat kulut.

Tappioiden vähentäminen verotuksessa

Elinkeinosta syntyneet tappiot katsotaan verotuksessa vähennyskelpoisiksi. Mikäli kohtaat elinkeinon harjoittamisessa tappiota, pääomatulon tappio voidaan vähentää verotuksessa. Tappioiden vähentäminen verotuksessa menee juuri siinä järjestyksessä kuin ne ovat syntyneet.

Tappioiden vähentäminen verotuksessa toteutetaan seuraavien 10 vuoden jakson aikajanassa. Vähennykset tehdään tulojen kertymisen mukaan. Poikkeuksena tilanteet, joissa tappiot vaaditaan vähennettäväksi heti tappiovuonna verovelvollisen pääomatuloista.

Mitä nettovarallisuus tarkoittaa ja miten se vaikuttaa verotukseen

Nettovarallisuus tarkoittaa käytännössä sitä summaa, joka jää jäljelle yrityksen velkojen vähentämisen jälkeen. Yrityksen nettovarallisuus katsotaan eri yhtiömuotojen, osakeyhtiön ja toiminimen nettovarallisuuden mukaan, ja nettovarallisuus tarkoittaa summaa, joka koskee:

  • Käyttöomaisuutta
  • Vaihto-omaisuutta
  • Sijoitusomaisuutta
  • Rahoitusomaisuutta

Nettovarallisuus tarkoittaa yksinkertaisimmillaan edellä mainittua velatonta varallisuutta. Nettovarallisuuteen liittyy kuitenkin lukuisia erityissäännöksiä, jotka on muistettava esimerkiksi veroilmoitusta täyttäessä, sillä verotus katsotaan varojen luonteeseen tai yritysmuotoja koskeviin erityissääntöihin perustuen.

Lue lisää aiheesta: Sijoitusvakuutus

Vaikuttaako pääomatulo veroprosenttiin

Pääomatulo verotetaan progressiivisesti. Alle 30000 € pääomatulo verotetaan 30 % mukaan. Jos pääomatulo ylittää 30000 € kalenterivuonna, veroprosentti on 34 % maksimisumman ylittävästä osuudesta.

Pörssiyhtiöstä saatavista osingosta 85 % on verotettavaa pääomatuloa. Tästä osuudesta maksetaan pääomatuloveron mukaisesti 30 % tai 34 % veroa. Kysymykseen, vaikuttaako pääomatulo veroprosenttiin ansiotulojen osalta, vastaus on negatiivinen, eli pääomatulo ei vaikuta ansiotuloihin tai niiden verotukseen mitenkään.

Huom.! Vaikka pääomaa koskee paikoitellen korkeahko verotus, pääomasta syntyneistä tuloista voi saada verovähennyksiä ja -vapauksia. Pääomatulo vähennykset voidaan oikeuttaa esimerkiksi verotettavien pääomatulojen hankkimisesta aiheutuneista kuluista. Lisäksi on olemassa erilaisia verovapauksia ja helpotuksia koskien perintö- ja lahjaveroa.

Pääomatulo vs ansiotulo – kertaus

Kuinka pääomatulo ja ansiotulo eroaa toisistaan, liittyy pääsääntöisesti niiden kerryttämien varojen syntyperään sekä niitä koskevaan verotukseen. Suoriltaan ei voida sanoa kumpi, pääomatulo vs ansiotulo, on veronmaksajalle parempi vaihtoehto. Näitä kahta tulomuotoa voidaan hyvin myös yhdistää varallisuuden kerryttämiseksi.

Varojen lähde ( pääoma vs ansiotulo )

Pääoma syntyy pääsääntöisesti pääoman tuottamisesta esimerkiksi liiketoiminnalla tai sijoittamalla. Myös erilaiset korvaukset, rahalahjat sekä perintö luetaan pääoman piiriin.

Ansiotulo kertyy ansiotyöstä tai ammatinharjoittamisesta / ammatillisesta toiminnasta.

Verotus ( pääoma vs ansiotulo )

Pääomaa koskee veroprosentti lasketaan tuloa koskevan summan mukaan, alle 30000 € 30 % ja yli 30000 € menevä osuus 34 % mukaan.

Ansiotulon verotus on progressiivista ja kasvaa sitä mukaan, mitä tulot kasvavat.

Tutustu aiheeseen: Osakesäästötili

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on pääomatuloa?

Pääomatuloja ovat mm. korkotulo, vuokratulo, osinkotulo pörssiyhtiöstä, maa-aineksen myynnistä saadut tulot ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden luovutusvoitot. Ansiotulojen ja pääomatulojen veronalaisuus erotellaan verotuksessa.

Mikä on pääomatulon ja ansiotulon ero?

Pääomatuloa kertyy varallisuuden kartuttamisesta, kun taas ansiotulo on lähtökohtaisesti työstä saatua tuloa.